Shihan Claude DeschEnes, 7th Dan

Claude Deschenes, 7th Dan

Back to Shihan Kai